ผลิตผลทางการเกษตร

ผลิตผลทางการเกษตร

มันสำปะหลัง

  360692-01     img_1015

    55    420

อ้อย

2-1   2-2

2-3   2-4

ข้าว

3-1

3-2   3-3

ข้าวโพด

4-1   4-2

4-3   4-4