กองการศึกษา

นายธีรพล  จันทร์เทพ

หัวหน้ากองการศึกษา 

 ว่าที่ ร.ต. สมหมาย  อสุรินทร์

นักวิชาการศึกษา

นางจันทร์จิรา  เงินขาว

เจ้าพนักงานธุรการ

นายเข็มพร  ศรีทำเลา

ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

นางรัศมี  พลขันธ์

ผู้ดูแลเด็กเล็ก

นางสาวกัลยาณี ตะวงศา

ผู้ดูแลเด็ก

นางศิวาลัย หวังดี

ผู้ดูแลเด็ก