กองช่าง

นายวีระยุทธ์  มูลสมบัติ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวิกา  กุสโร

เจ้าพนักงานธุรการ

นายนคร  จันทโพน

ช่างเครื่องสูบน้ำ

นายกรรชัย  น้อยเสนา

ผู้ช่วยช่างไฟ

นายจตุพร  ศิริเกตุ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา