กองคลัง

 นางธนิษฐา  พิมพ์สิงห์

หัวหน้ากองคลัง

นางเบญจมาศ  นาคศรี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางอรจิรา  ศรีปัญญา

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

จ.ส.อ.รชต  แสงแก้ว 

เจ้าพนักงานพัสดุ

นายชัยเวช  ศรีชมชื่น

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ลูกจ้างประจำ)

นางสาวกฤติยา  สุมาวัน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ