สำนักปลัดเทศบาล

 นางสาวบุปผา  พาระแพน

หัวหน้าสำนักปลัด

นายบุญล้ำ  เงินขาว

นิติกร

นางมยุรีย์  มะนิยม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายปราบดาห์  มูลสาระ

นักพัฒนาชุมชน

พันจ่าเอกยศพล  แก้วใส

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ

พันจ่าโทลิขิต  วงศ์ชารี

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางสาวนิตยา  บุญขันธ์

นักทรัพยากรบุคคล

นายประหยัด  หงมา

เจ้าพนักงานธุรการ

นางพรลภัส  อันสอน

เจ้าพนักงานธุรการ
(ลูกจ้างประจำ)

นายสุรัตน์  หงมา

นักการ

นายไพทูลย์  สุขะโต

คนสวน