หัวหน้าส่วนราชการ

นายธีระศักดิ์  ดวงสุฤทธิ์

ปลัดเทศบาล

 

นายคฑาวุธ  โมระพัฒน์

รองปลัดเทศบาล

นางสาวสุปราณี  ร้อยพา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

นางบุปผา  พาระแพน

หัวหน้าสำนักปลัด

นางธนิษฐา  พิมพ์สิงห์

หัวหน้ากองคลัง

นายวีระยุทธิ์  มูลสมบัติ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธีรพล  จันทร์เทพ

หัวหน้ากองการศึกษา