สมาชิกสภาเทศบาล

นายกิตติศักดิ์  ศรีสุพัฒน์

ประธานสภาฯ

นายกิตติศักดิ์  ศรีสุพัฒน์

ประธานสภาฯ

นางอรดี  ว่องไว

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม

นายชาญชัย  หาปัญนะ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม

นายบุญเชิด  แสนโคก

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม

นายสนิท  ตะวงศา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม

นายหนูไกร  โนราช

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม


นายคำปุ่น  เนืองสุข

ประธานสภาฯ

นายกฤษณะ  หม่องคำหมื่น

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม

นายกิตติศักดิ์  ศรีสุพัฒน์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม

นายนราวิชญ์  จันทะบาล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม

นายประยูร  เหล่าลาภะ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม

นายสมพงษ์  พรสุรินทร์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม