ผู้บริหาร

นายประยูร  เหล่าลาภะ

รองนายกเทศมนตรี


นายเดือน  ศรีระเฮือง

รองนายกเทศมนตรี


นายเข็มพร  มาตสมบัติ

เลขานายกเทศมนตรี


นายดนัย  บุตตะพันธ์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี