ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

 การขอข้อมูลข่าวสาร
 การขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค
 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด[1]
 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล (1)
 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 การขอรับความช่วยเหลือสาธารณภัย (1)
 การขอรับความช่วยเหลือสาธารณภัย (1)[1]
 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 (1)
 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 การจดทะเบียนพาณิชย์ "ตั้งใหม่" ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 การจดทะเบียนพาณิชย์ "เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน" ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 การจดทะเบียนพาณิชย์ "เลิกประกอบพาณิชยกิจ" ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 การแจ้งขุดดิน
 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 การบริการ ยืมวัสดุสำนักงาน
 การร้องขอความช่วยเหลือ ร้องเรียน ร้องทุกข์
 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 การรับชำระภาษีป้าย
 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 การรับสมัครเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน