ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมูู่ 2 จำนวน 1 โครงการ 2 ช่วง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง