การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อ ๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์