การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ ๓๔ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
-ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ข้อ ๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
-แบบรายงานระบบการประเมินความเสี่ยงภาครัฐ
-หนังสือส่งบริหารความเสี่ยง