การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อ ๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
-การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารนักทรัพยากรบุคคล
ข้อ ๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี