การบริหารงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ ๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อ ๒๒ ประกาศต่างๆ เกียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
-การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง
-การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเคอร์กองการศึกษา
-การจัดซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น
-การจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง
-การจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา
-การจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองซา หมู่ที่ ๖
ข้อ ๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อ ๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี