มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ข้อ ๔๒ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
-มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
ข้อ ๔๓ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
-มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ข้อ ๔๔ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ ๔๕ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
-คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข.docx023
ข้อ ๔๖ มาตรการป้องกันการรับสินบน
-มาตรการป้องกันการรับสินบน
ข้อ ๔๗ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
-มาตรฐานการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนราวม
ข้อ ๔๘ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
-มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ